رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

Blog Post

رنگ پریدگی فرش

رنگ پریدگی فرش

رنگ پریدگی فرش

نور: قرار گرفتن اشياء به مدت طولانی در برابر نور درخشان روز، نور مستقيم آفتاب

وحتی لامپهای فلورسنت موجب رنگ پريدگي ، خشكی وشكنندگی مواد سلولزی

مانند پنبه مي شود. ميزان خسارات وارده بر اثر تابش مستقيم نور به سه عامل بستگی دارد.
الف – شدت تابش نور
ب ـ مدت زمان تابش نور
ج ـ تشعشعات شيميايی نور
تابش نور به تنهايی موجب وارد آمدن خسارات وتخريب سطوح اشيايي مي گردد كه به آنها

برخورد مي كند واز آنجا كه اكثرا اجسام نور رااز خود عبورمي دهند .بنابراين مهمترين تاثير نور

تخريب سطوح آنها مي باشد .بايد توجه داشت كه نور نه تنها باعث تغيير رنگ در هر شيئی از

جمله قالی مي گردد، بلكه باعث كاهش مقاومت مواد اوليه آن مي گردد .هرچقدر مقدار روشنايی

نور كم باشد باز هم اثرات ايجاد رنگ پريدگی به مجموع نورهای دريافتی بستگی دارد .

به اين ترتيب ممكن است نور شديد در كوتاه مدت همان اندازه زيانبارباشد كه نور ملايم در

بلند مدت است .

ايجاد رنگ پريدگی وياكاهش مقاومت يك منسوج مانند فرش به ندرت دريك مرحلة شيميايی

اتفاق مي افتد .اين تغيير در طی مراحل مختلف صورت مي گيرد. در اولين ومهمترين مرحلة تغيير،

انرژی لازم از نور گرفته شده واين واكنش وتغيير معمولا آهسته ترين مراحل مي باشد. افزايش

رطوبت ويا حرارت ، ميزان رنگ پريدگی رادر مورد پشم و پنبه رنگرزی شده افزايش مي دهد.

البته اين مساله درموردرطوبت های بسيار بالا مصداق دارد .همچنين تاثير رطوبت در تخريبهای

نوري برروی الياف از اهميت فراوانی برخوردار است .
پنبه ، پشم وابريشم در حالت خيس بودن نسبت به وضعيت خشك سريعتر دچارتغيير وتخريب

نوری مي شوند. همچنين با انجام آزمايشهای فراوانی مشاهده شده است كه طول موجهای

كوتاه و عمدتا ماوراء بنفش نور، مهمترين عامل تخريب برای پشم به شمار مي روند. همچنين

ثابت شده است كه ابريشم سريعتر از ديگرالياف تجزيه مي شود ودليل اين امر آن است كه

ابريشم مانند پشم يك ليف پروتئيني است و ميزان تخريب نوری آن شديداً به اشعه ماورابنفش بستگی دارد.

از آنجا كه دربسياری موارد جهت زيباتر شدن طرح فرش ونورپردازی آن از نورهای شديد

استفاده مي شود، لذا كنترل شدت نور در اين مواقع بسيار مهم است . برای جذب ودفع

اشعة ماوراء بنفش كه برای كليه اشياء ازجمله قالی مضر است از انواع موادپوششی مانند

ورقه های پلاستيكی وآكريليك استفاده مي شود. برخلاف لامپهاي فلورسنت ، لامپهای حرارتی

اشعة ماوراء بنفش ناچيزی توليد مي كنند ولذا جهت كارهای نمايشی معمولا از آنها استفاده مي نمايند.

همچنين لامپهای حرارتی به جهت حالت زيبايی كه به رنگ ها مي دهند مورد توجه هستند.

در مكانهايی كه براي روشنی از نور آفتاب استفاده مي شود مي توان باكشيدن ورقه های پلاستيكی

برروي پنجره ها و شيشه های نورگير، كار تصفية نور را انجام داد.

فرش
فرش

رنگ پریدگی

لینک اشتراکی نوشته ما :http://yon.ir/d9Pka

Taggs:
1 Comment
  • محسن 1:47 ب.ظ جولای 19, 2019 پاسخ

    با سلام با تشکر از نکات ی که برای حفظ فرش عنوان کردید

Write a comment