رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

Blog Post

تاثیر آب و هوا بر فرش

تاثیر آب و هوا بر فرش

تاثیر آب و هوا بر فرش

 

تاثیرآب وهوا: يكی از مهمترين عوامل آسيب رسان به كليه اشياء، آب وهوا وشرايط آن است .

آب وهوا مي تواند خودبه خود وبه طور مستقيم نيز به اشياء صدمه برساند ويااين كه شرايط وزمينه های مناسب
را به نحوی فراهم سازد كه عوامل ديگر به اشياء صدمه رسانده وآنها را نابود كند.
شرايط جوی و آب و هوايی هر شهر كه بدون ترديدبرفضای داخل منازل  تاثير مي گذارد .
ازطرف ديگر ميزان تابش مستقيم نور خورشيد، مقدار رطوبت نسبی و درجه حرارت هوا
از عوامل اصلی تعيين كننده نوع آب وهوای هرمحل است كه همانگونه كه درمورد رطوبت ودما گفته شد،
افزايش آن باعث تشكيل قارچها و انواع كپك برروی سطح فرش مي شوند.

لینک اشتراکی نوشته ما :http://yon.ir/QV2Yy

Taggs:
Write a comment