رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

Blog Post

مراحل رفو فرش ماشینی

مراحل رفو فرش ماشینی

مراحل رفو فرش

نوع فرش ماشینی

در این فیلم مراحل رفو فرش و چگونگی رفع عیب که بر اثر سوختگی منجر به سوراخ شدن فرش شده آشنا می شوید

فرش
Taggs:
1 Comment
  • refo 1:55 ق.ظ آوریل 24, 2019 پاسخ

    خیلی هنرمندانه فرش رفو میکنید

Write a comment