رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

Blog Post

خاب رو | خاب مشهدی

خاب رو | خاب مشهدی

فرش هایی که از رو دچار بیدخوردگی یا ساییدگی شده باشند از رو بافته  می شوند و

یکی از مشکل ترین و تکنیک ترین روش های رفو فرش می باشد

 

جهت مشاهد روش خاب مشهد فیلم زیر مشاهده کنید

جهت مشاهده کلیک کنید

Taggs:
Write a comment