سوختگی فرش ماشینی

مرمت فرش سوخته ماشینی

مرمت سوختگی فرش ماشینی سوختگی به پشت فرش سرایت نکرده علت سوختگی افتادن زغال نوع کار بافت فرش از پشت توضیح نمای رو بعد از بافت اتمام کار در این مراحل برزهای اضافی چیده می شود Visits: 1203