آشنایی با ابزار و وسایل رفوگری

  آشنایی با ابزار و وسایل رفوگری در این حرفه وسایل و ابزاری که مورد استفاده قرار می گیرد، تقریباً همان نتیجه وسایل بافت قالی را به ما می دهد، و رفوگر با استفاده از این وسایل فرش را مرمت و احیا می کند.در اینجا به ذکر تعدادی از آنها می پردازیم: شانه یادفتین : شانه …

آشنایی با ابزار و وسایل رفوگری ادامه »