آشنایی با انواع گره ها کاربردی دربافت قالی

آشنایی با انواع  گرههاي كاربردي در بافت قالي گره های متقارن یا ترکی گره های نا متقارن یا فارسی از ترکیب این دو گره گره هایی بوجود می آید که در کارهای تابلویی برجسته و هنری مورد استفاده قرار می گیرد. گره های هنری به دو شکل مورد استفاده قرار می گیرند: برای بافته های …

آشنایی با انواع گره ها کاربردی دربافت قالی ادامه »