رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

پارگی فرش دستباف بر روی دار قالی

پارگی فرش دستباف بر روی دار قالی

پارگی فرش در زمان بافت قالی دستباف بر روی دار بعلت کشش زیاد و یا قرار گرقتن وسیله

لای چله ها اتفاق می افتد و یا موقع اتمام کار اتفاق می افتد.

رفو پارگی فرش در کارگاه رفوگری صورت می گیرد

سوزن کاری  قسمت پارگی قالی 

توسط استاد مراد شیرین

استاد مراد شیرین یک دهه شاگرد مرحوم استاد حسین شیشکلانی بود. ایشان با تجربه نیم قرن همچنان به فعالیت در زمینه مرمت فرش های نفیس دستباف همراه با فرزندان خود در کارگاه مرمت فرش خودشان می باشد.

سوزن کشی
Write a comment