رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

لول شدگی فرش

لول شدگی فرش

با لول شدگی فرش چکار کنیم

یکی از عیوب ظاهری فرش ها لول شدن فرش می باشد.جهت برطرف کردن

این عیب ظاهری یکی از روش ها این هست که قسمت که لول می شود

با اسپری نمناک کرده و وزنه سنگین روی آن قسمت می گزاریم تا چند ساعت

به همین شکل باشه تا خشک شود.

در صورتی که روش فوق موثر واقع نشد متخصصین ما با روش های :

1-چرم دوزی

2-دستگاه پرس

3-روش مغزی

نسبت به برطرف عیب فرش شما اقدام می کنند.

لول شدن فرش

نمونه کار خدمات فرش شیرین در تصویر فوق مشخص هست

Write a comment