رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

Blog Post

روگیری فرش|پرداخت فرش

روگیری فرش|پرداخت فرش

بعد اتمام بافت  فرش و یا تابلو فرش مهمترین قسمت عملیات سرویس و تکمیلی فرش پرداخت (روگیری ) می باشد در صورتی این کار بصورت صحیح و اصولی انجام نشود تمامی زحمات بافنده هدر می رود

در ادامه فیلم پرداخت فرش مشاهده کنید

کلیک کنید

Taggs:
Write a comment