مراحل رفو سوختگی فرش ماشینی

مراحل رفو سوختگی فرش

در این فیلم مراحل رفو سوختگی فرش ماشینی توسط کارگاه خدمات فرش شیرین مشاهده می کنید

بازدیدها: 218