رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

امداد فرش

امداد فرش

سوختگی فرش

 

 

 

 

سوختگی بر اثر افتادن زغال،سیگارو عوامل دیگر بر روی فرش ماشینی و دستباف 

سوختگی فرش

پارگی و پوسیدگی فرش

 

 

 

 

 

پارگی و یا پوسیدگی فرش دستباف و ماشینی 

خدمات سرویس فرش


ریشه زنی

تنوع ریشه برای انواع فرش

کاور ریشه
کاور ریشه

 

کاور های متنوع برای فرش های شما