رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

جاجیم دوزی ریشه فرش

جاجیم دوزی ریشه فرش

  

جاجیم دوزی یا نوار دوزی برای حفظ ریشه ها از ساییدگی ونیز گاهی افراد دوست دارند

که ریشه ها قالی زیر فرش قرار گیرند که متاسفانه با چسب اقدام به این کار می کنند

که منجر به پوسیدگی ریشه ها می شود که بهترین کار فرار دادن ریشه ها در داخل جاجیم می باشد.

این خدمات فرش در منزل انجام می گیرد.

 

Write a comment