رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

فرش کردن پله ،برش و سردوزی

فرش کردن راه پله گرد

برش و سردوزی

نصب فرش بر روی پله گرد

نصب فرش روی پله گرد

جهت اندازه کردن فرش یرای مکان مورد نظر یا ما تماس بگیرید

سردوزی فرش

برش و سردوزی به اندازه دلخواه

در قسمت هایی که فرش در اندازه مکان مورد نظر نیست با ما تماش بگیرید

فرش کردن اطراف ستون

نصب فرش مکانهای دارای ستون

متخصصین ما با دقت کار برش و سردوزی فرش شما را انجام می دهند