جاجیم دوزی فرش

جاجیم دوزی


Facebook


Twitter


Google-plus


Envelope

جاجیم دوزی ریشه های فرش


کارگاه فرش شیرین

ریشه های فرش قبل از جاجیم دوزی

جاجیم دوزی یا نوار دوزی برای حفظ ریشه ها از ساییدگی ونیز گاهی افراد دوست دارند که ریشه ها قالی زیر فرش قرار گیرند که متاسفانه با چسب اقدام به این کار می کنند که منجر به پوسیدگی ریشه ها می شود که بهترین کار فرار دادن ریشه ها در داخل جاجیم می باشد. این خدمات فرش در منزل انجام می گیرد


قبل از جاجیم دوزی

ریشه فرش

ریشه در داخل جاجیم

با جاجیم دوزی ریشه ها آسیب نمی بیند و در حالت مرتب قرار می گیرند


بعد از جاجیم دوزی

جاجیم دوزی فرش

مزایای کاور ریشه

موجب افزایش عمر مفید ریشه فرش شده و ریشه نیاز به ترمیم و رفو نخواهد داشت.
کاور ریشه فرش همچنین موجب می شود که نظم ریشه های فرش حفظ شود.
از آنجا1که روی لبه فرش محکم می شود از کثیفی آن جلوگیری می کند.
هیچ چسبی روی کاور ریشه فرش وجود ندارد و به ریشه فرش آسیب نمی رساند.
قیمت کاور ریشه فرش بسیار پایینتر از خدمات ریشه زنی می باشد.


محافظت از ریشه فرش

کاور ریشه

با ما تماس بگیرید

Hits: 1419

One response to “جاجیم دوزی ریشه فرش”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *