رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

رفوگری فرش

مرمت فرش دستبافت

رفو فرش ماشینی

مشاوره

آگاهی

Blog Post

ریشه زنی فرش ماشینی

ریشه زنی فرش ماشینی

ریشه های فرش ماشینی به مرور زمان ساییده شده و شروع به کنده شدن می کند

و موجب نازیبایی فرش می شودبرای رفع این عیب ریشه های قبلی از فرش جدا و

با دستگاه در کمترین زمان ریشه جدید بر روی فرش زده می شود

بعد از ریشه زنی با دستگاه

فیلم ریشه زنی با دستگاه کلیک کنید

Taggs:
Write a comment